Visie, missie, strategie
Homepage > Over ons > Visie, missie, strategie

Visie, missie, strategie

Visie

De ontmoeting van water en land vormt een breed werkterrein voor (constructieve) waterbouwkundige werken die een specialistische en vakkundige inzet van mens, materiaal en materieel vereisen.

Opdrachtgevers zien ons als een betrokken partner en aanbieder van kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Wij zien deze opdrachtgevers en onze medewerkers als een bepalende succesfactor voor de continuïteit van de onderneming.

Door de voortdurende technologische vernieuwing worden bouwprojecten complexer. Opdrachtgevers vragen steeds vaker professionele aannemers voor de uitvoering van het gehele bouwproces van ontwerp/engineering, prefabricage, uitvoering, onderhoud en nazorg. Prestatiegericht denken vormt hierbij, meer dan productiegericht denken, een grote rol.

Middels nieuwe contractvormen, zoals zogenaamde design en construct contracten, wordt meer verantwoordelijkheid bij de aannemer gelegd. Deze ontwikkelingen vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en een adequate risicobeheersing.

Hakkers, Jetmix en de Verhuur en Exploitatiemaatschappij vormen samen een groep bedrijven die in deze ontwikkelingen mee willen gaan en tekenen voor het gehele traject van het programma van eisen tot en met de oplevering en nazorg van een project.

Missie

De ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken vormt het marktsegment waar we actief zijn. Uitdagende projecten op het water en aan de wal, mits deze middels een gedegen analyse zijn uitgewerkt, vormen onze core-business.

Wij willen een innovatieve, professionele en flexibele partner zijn op het gebied van (constructieve) waterbouwkundige werken en aanverwante activiteiten, waar opdrachtgevers graag terugkeren voor vervolgopdrachten.

Ten behoeve van de ontwikkeling van intelligente, efficiƫnte en duurzame projecten hanteren we een projectorganisatie die haar kennis van bouwprojecten vergroot en projectrisicos beheerst. We willen dat onze medewerkers bij de onderneming worden betrokken zodat kennis wordt gedeeld en ontwikkeld alsmede de energie, talenten en capaciteiten van medewerkers zo optimaal mogelijk worden benut.

Door een brede ervaringsbasis, die reeds in 1875 zijn oorsprong vond, een hoge mate van verantwoordelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en een vaste kern van medewerkers en de inzet van moderne middelen kunnen we in onze branche verder excelleren.

Onze producten en geleverde diensten moeten voldoen aan alle gestelde normen, eisen en verwachtingen van onze stakeholders en de door de overheid gestelde wet- en regelgeving. Een platte en klantgerichte organisatie met korte lijnen waarin diverse specialismen met elkaar samenwerken resulteert in een snelle en effectieve besluitvorming die een evenwichtige afweging van belangen van al onze stakeholders mogelijk maakt.

In de markt is maar plaats voor een beperkt aantal hoogwaardige en constructieve waterbouwers. Wij willen hier als solide en financieel zelfstandige ondernemingen deel vanuit maken.

Strategie

Om de visie, missie en strategie te kunnen realiseren zal de groep een managementsysteem ontwikkelen, invoeren en onderhouden dat gericht is op het voorkomen, beperken danwel beheersen van elk voorkomend bedrijfsrisico.

Dit managementsysteem dient minimaal te voldoen aan eisen zoals vastgelegd in de NEN-EN-ISO 9001; VCA Petrochemie en de BRL 7000. De directie zal hiertoe de noodzakelijke middelen en organisatie beschikbaar stellen alsmede acties en maatregelen initiƫren om dit beleid te kunnen realiseren alsmede er op toezien dat conform dit beleid zal worden gehandeld.

We willen onze bedrijfsprestaties continu verbeteren door te leren van onze fouten en het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen als gevolg van geconstateerde omissies.

Doelstellingen worden gerealiseerd volgens het principe dat iedere medewerker verantwoordelijk is voor het door hem of haar te vervaardigen product, de te verrichten handeling of de te leveren dienst. Van iedere medewerker wordt verlangd zich volledig in te zetten, klantgericht te denken en te handelen alsmede zichzelf voortdurend te verbeteren zodat een effectieve en klantvriendelijke organisatie, een veilige en stimulerende werkomgeving en een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers het resultaat zal zijn.

- KAM beleidsverklaring Hakkers Groep