Onze projecten

Keermiddel Tholen en dijkversterking Botshoofd

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

In het kader van “Ruimte voor de Rivier” dient het project “Waterberging Volkerak-Zoommeer” gerealiseerd te worden. Tijdens stormvloed worden de Oosterscheldekering, Haringvlietsluizen, Maeslantkering en de Hartelkering gesloten. Door het sluiten van deze keringen is er geen mogelijkheid om het rivierwater af te voeren. Tijdens stormvloed en een zeer hoge rivierafvoer is een tijdelijke waterberging noodzakelijk. Momenteel is er nog geen geschikte tijdelijke waterberging. Het gebied Volkerak-Zoommeer is aangewezen als tijdelijke waterberging. Met het project “Waterberging Volkerak-Zoommeer” wordt het gebied Volkerak-Zoommeer gereed gemaakt als tijdelijke waterberging. Als onderdeel van dit project gaat Hakkers twee deelprojecten uitvoeren te Botshoofd (Oud-Vossemeer) en Tholen.

Deelproject: Dijkversterking Botshoofd

Uitvoeringsperiode: augustus 2015 – oktober 2015 (afgerond)

Momenteel is de primaire waterkering bij Botshoofd niet voldoende stabiel om de tijdelijke waterberging mogelijk te maken. Om de dijk stabiel te maken wordt het steile binnentalud flauwer gemaakt door deze aan te vullen met klei.

Deelproject: Aanleg Keermiddel Tholen

Uitvoeringsperiode: augustus 2015 – maart 2017


Het keermiddel bestaat uit een dam met een keersluis en moet voorkomen dat de huizen rondom de jachthaven (de Thoolse wijk Waterfront) onder water komen te staan op het moment dat het Volkerak-Zoommeer ingezet wordt als waterberging. De keersluis biedt schepen (tot 13,4m breed) de mogelijkheid de jachthaven te bereiken. De keersluis wordt voorzien van een beweegbare brug die voetgangers en fietsers de mogelijkheid bied een ommetje rondom de jachthaven te maken.  De vernieuwde planning van de realisatie van het keermiddel Tholen is grofweg:

Aug - sept 2015            start baggerwerk en grondverbetering onder keerdam
Aug - nov 2015 Mindervalidentoegang naar keerdam realiseren
september 2015 Tijdelijke vaargeul in gebruik
sept ’15 – dec ’16 Opbouw dijklichaam (incl zettingstijden)
jan ’16 – dec ’16 Aanleg keersluis
dec ’16 – feb ’17 Afwerken keermiddel (verhardingen, seinen verlichting enz)
maart 2017
Werkzaamheden gereed


Op de website van onze opdrachtgever kunt u meer informatie over het project terugvinden. De website kunt u vinden door navolgende link te volgen:
http://www.scheldestromen.nl/het_waterschap/projecten/projecten_0/waterberging