Geschiedenis
Homepage > Over ons > Geschiedenis

Geschiedenis

Hakkers is sinds de oprichting verbonden met Werkendam en daarmee ook met de Biesbosch. Van oudsher is Werkendam het centrum geweest van riet-, rijs-, en griendtcultuur. Het unieke zoetwatergetijdengebied bleek een zeer vruchtbare bron voor riet- en houtproducten.
Het water is voor Werkendam en de Biesbosch eeuwenlang een bedreiging geweest. Vanuit de nooit aflatende strijd ontpopten Werkendammers zich tot zeer vakbekwame aanleggers en herstellers van dijken en waterkeringen.

In 1875 was het Dielis Cornelis Hakkers, die geheel voor eigen rekening zijn eerste werk aannam. Deze daad betekende de geboorte van het huidige bedrijf. Zijn energieke aanpak, zijn wilskracht, kennis en inzicht droegen er toe bij dat in betrekkelijk korte tijd tal van werken werden aangenomen en uitgevoerd. Hiertoe behoorden de aanleg en het herstel van kaden en dijken alsmede van fortificaties van wegen. D.C. Hakkers’ leven heeft in het teken gestaan van inpoldering en handhaving van de Biesbosch en het exploiteren van griend- en rietbouw.

Door de tweede generatie, de vier zoons, gingen daarmee verder onder de naam “Firma gebroeders Hakkers”. Ze gingen zich meer toespitsen op het verwerken van de producten, wat resulteerde in een rietmattenfabriek, een hoepelmakerij en samenwerking met een stelenfabriek. Naast de griend- en rietproducten werd ook de toepassing daarvan in de waterbouw steeds belangrijker. De eerste kust- en oeverwerken werden aangenomen.

Vanaf de crisisjaren ’30 ging de firma zich meer toeleggen op de aannemerij. Zinkstukken en rijzebedden werden in eigen beheer gewonnen, vervaardigd en toegepast aan kustwerken in het Zeeuwse en onder wegen in moerasgebieden.

De watersnoodramp op 1 februari 1953 kostte aan veel mensen het leven en betekende enorm veel schade. De van oudsher bekwame waterbouwers uit de Biesbosch werden betrokken bij de wederopbouw en Hakkers raakte actief betrokken bij het herstel van dijkdoorbraken bij onder meer Moerdijk, Bergen op Zoom, Ossendrecht en de Brabantse Biesbosch.

Vanaf de jaren 50 trad de derde generatie Hakkers aan om het bedrijf te gaan leiden. Zij investeerden in materieel en trokken mensen aan om de verwachtte grotere werken te kunnen aannemen. Deze bedrijfsvoering werd gestaag uitgebouwd met specialismen: oeverwerk, grondwerk en baggerwerk.

De machinale uitbreiding maakte het noodzakelijk om een eigen onderhouds- en reparatiedienst in het leven te roepen. Deze werd in de Biesboschhaven te Werkendam gevestigd, op locatie van de huidige staalconstructiehal.

In november 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam het definitieve einde voor de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied. Daarmee was het gedaan met de griend- en rietproductie en ging Hakkers zich volledig toeleggen op de aannemerij. Het traditionele personeel onderging zeer toegewijd omscholing naar grond en waterwerkers. Uit de griend- en rietwerkers die soms weken zelfstandig aan het werk waren, kwamen de eerste uitvoerders van Hakkers naar voren.

De aanschaf van cutterzuiger ‘Gooimeer’ is een mijlpaal in het toenmalige bedrijf Hakkers. Daarna werd de vierde en huidige generatie geinaugureerd. Vanaf die tijd werden de constructieve disciplines heiwerk, betonwerk, en staalwerk toegevoegd, nog steeds in nabijheid van water, kortom: de constructieve waterbouw. Deze disciplines vergen investeringen in zowel hoogopgeleid personeel alsmede in machines, schepen en een staalconstructiehal.

Kenmerkend voor de visie van de laatste generatie Hakkers is het motto “alles in eigen huis”. De laatste ontwikkelingen in Hakkers B.V. zijn voornamelijk gericht op drie gebieden:

  • De oprichting van de afdeling Design & Construct waarmee de nieuwe contractvormen beheerst worden uitgevoerd.
  • De diversificatie van het materieel (zowel grotere als kleinere kranen en werkschepen) om de verschillende projecten efficienter en effectiever te kunnen uitvoeren.
  • Een specialistische funderingsafdeling, Jetmix vanaf 2006 voor onder meer verankering van wanden en vloeren in tijdelijke en definitieve bouwkuipen en kadeconstructies

Mede dankzij de brede inzetbaarheid en de integrale aanpak heeft Hakkers een zeer grote diversiteit aan tevreden klanten.